Movies Room - Najlepszy portal filmowy w uniwersum

Dane osobowe

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Co to są dane osobowe?

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Movies Room zbierał i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością oraz w celu wykonywania działań marketingowych.

Dane, które przetwarzamy

Przetwarzamy Państwa następujące dane:

 • [imię i nazwisko]
 • [adres e-mail]
 • [adres IP]
 • [numer kontaktowy].

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych jest Movies Room Tomasz Rewers z siedzibą w Tarnowskich Górach, Radosna 23, 42-600 (dalej jako „Movies Room”). W Movies Room wyznaczyliśmy pracownika, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • kierując korespondencję na adres:| Movies Room Pl. Konstytucji 6 lok. 83 Warszawa, 00-550
 • lub poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: [email protected].

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – W celu wysyłania na podany adres e-mail treści informacyjnych oraz treści o charakterze handlowym
 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – Zarejestrowanie użytkownika w portalu
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Movies Room lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – Badania statystyczne mające na celu polepszenie jakości świadczonych przez nas usług.

Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na Movies Room obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Movies Room lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Movies Room oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Movies Room usługi wewnętrzne (np. outsourcing IT) Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Movies Room, ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Movies Room wyłącznie zgodnie z poleceniami Movies Room oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane osobowe przetwarzane przez Movies Room nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Movies Room do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Movies Room. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do Movies Room, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

Jak długo Movies Room będzie przetwarzał (przechowywał) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie zarejestrowana oraz obsługiwania Państwa konta na portalu - do czasu usunięcia przez Państwo konta, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Movies Room, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Movies Room;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Movies Room stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Movies Room przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). Profilowanie przeprowadzamy w celu badania Państwa aktywności na naszym portalu;
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Movies Room Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Przede wszystkim gromadzone przez Movies Room dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa. Movies Room przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa. Dane takie otrzymywać możemy od naszych partnerów oraz zleceniodawców.